საავტომობილო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

საბორნე გადაზიდვები

კოპანია Mir-trans გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალააქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე,

წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში.


სამოქალაქო სამართალი

  • სახელშეკრულებო სამართალი

  • ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულების დარღვევიდან წარმოშობილი დავების მოგვარება. მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას წარმომადგენლობა.

  •  საოჯახო სამართალი

კომპანია გთავაზობთ საოჯახო სამართალთან დაკავშირებულ შემდეგი სახის მომსახურებას: საქორწინო კონტრაქტის შედგენას, მეუღლლეთა შორის ინდივიდუალურ და საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებბულ დავებში უფლებების დაცვას, გაანქორწინებასთან, მშობლის უფლების ჩამორთმევასთან, მშობლის უფლების აღდგენასთან, ალიმენტის დაკისრებასთან ალიმენტის ოდენობის შემცირებას/გაზრდას და სხვა საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებული სარჩელების შედგენას, მტკიცებულებათა შეგროვებას, სასამართლოში წარმომადგენლობას და მხარის პირადი და ქონებრივი უფლებების დაცვას.

 

ადმინისტრაციული სამართალი

გთავაზობთ, იურიდიულ და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას ადმინისტრაციული სამართლის სფეროთი რეგულირებულ საკითხებზე. კლიენტის ინტერესების დაცვის მიზნით ვაწარმოებთ წარმომადგენლობას დაინტერესებული პირის კანონით დადგენილი უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოში შესაბამისი განცხადების შეტანას ან/და ადინისტრაციული საჩივრის წარდგენას; მარტივი’ ფორმალური და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას დაინტერესებული პირის წარმომადგენლობას შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოში.

 

წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ და სახელმწიფო ორგანოებში

გაგიწევთ წარმომადგენლობას სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში დარღვეული და სადავოდ ქცეული უფლებების აღდგენის მიზნით, ასევე, ადმინისტრაციული ხელშეკრულებების გაფორმების პროცედურაში წარმომადგენლობით მომსახურებას, ადმინისტრაციული ხელშეკრულების მომზადების და სამართლებრივი ანალიზის განსახორციელებლად.

 


 

Created by RMS